PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2

Do zadań poradni należy:
1) Diagnozowanie dzieci i młodzieży – prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania problemu.

Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:

 • wydanie opinii;
 • wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży;
 • objęcie dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 • wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami;
 • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na:

 • prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;
 • udzieleniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kształcenia i kariery zawodowej;
 • udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.


Bezpośrednia pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom i młodzieży oraz rodzicom udzielana jest w szczególności w formie:

 • indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;
 • terapii rodzinnej;
 • grup wsparcia;
 • prowadzenia mediacji;
 • interwencji kryzysowej;
 • warsztatów;
 • porad i konsultacji;
 • wykładów i prelekcji;
 • działalności informacyjno-szkoleniowej.


2) Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli.

Realizacja tych zadań polega na udzieleniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w:

 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej;
 • planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 • rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 • współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 • współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego;
 • udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
 • podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
 • udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom.


Zadania te realizowane są w szczególności w formie:

 • porad i konsultacji;
 • udziału w zebraniach rad pedagogicznych;
 • warsztatów;
 • grup wsparcia;
 • wykładów i prelekcji;
 • prowadzeniu mediacji;
 • interwencji kryzysowej;
 • działalności informacyjno-szkoleniowej.


3) Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Polega ono na zaplanowaniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:

 • wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;
 • wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnienie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art 35. ust. 6 ustawy;
 • realizacji podstaw programowych;
 • rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;
 • analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust 1 ustawy;
 • potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków, o których mowa w pkt 5;
 • innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę;


Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:

 • pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
 • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
 • zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;
 • wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.RODZAJE WYDAWANYCH OPINII I ORZECZEŃ

Poradnia na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna dziecka wydaje opinie:

 • o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, o której mowa w art. 36 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe
 • w sprawie odroczenia rozpoczęcia obowiązku szkolnego, o której mowa w art. 36 ust. 6 ustawy - Prawo oświatowe
 • w sprawie spełniania przez dziecko obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku nauki poza szkołą
 • w sprawie zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego
 • w sprawie objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 • w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia
 • w sprawie specyficznych trudności w nauce
 • w sprawie udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 • w sprawie przyjęcia ucznia szkoły ponadpodstawowej do oddziału przysposabiającego do pracy
 • w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej ucznia z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia
 • w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu
 • w sprawie braku przeciwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
 • w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkle lub placówce oświatowej
 • inne opinie związane z kształceniem i wychowaniem dziecka
 
Na terenie Poradni działa Zespół Orzekający, który wydaje:
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 • opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

 

Opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju przysługuje dziecku od wykrycia niepełnosprawności, do momentu podjęcia przez niego nauki w szkole, tj. do siódmego roku życia lub jeżeli dziecko wymaga odroczenia od obowiązku szkolnego , aż osiągnie gotowość szkolną.

Opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju wydaje się dziecku:

 • niesłyszącemu
 • słabosłyszącemu
 • niewidomemu
 • słabowidzącemu
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi

 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się dla ucznia:

 • niesłyszącego
 • słabosłyszącego
 • niewidomego
 • słabowidzącego
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • z autyzmem, w tym Zespołem Aspergera
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z określeniem współwystępujących niepełnosprawności
 • niedostosowanemu społecznie
 • zagrożonemu niedostosowaniem społecznym

 

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania i indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydawane uczniowi lub dziecku, którego stan zdrowia znacznie utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do szkoły lub przedszkola, na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim (nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż rok szkolny).

 

Orzeczenie wydawane jest na pisemny wniosek rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia. Do wniosku konieczne jest dołączenie zaświadczenia lekarskiego, opinii o dziecku z placówki, do której uczęszcza, oraz wyników badania psychologicznego i pedagogicznego (a w razie potrzeby, także logopedycznego).

 

Dzieciom niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym lub słabowidzącym, z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera orzeczenia i opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaje Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Szczecinie na podstawie zaświadczenia lekarskiego lekarza specjalisty, wyników badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych.