PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2

Poradnia w Szczecinie -Zdrojach powstała w latach 1967/68 i nosiła wówczas nazwę Poradni Wychowawczo-Zawodowej nr 2. Jej siedziba mieściła się przy ulicy Letniskowej 1. Ówczesnym jej dyrektorem była mgr Zofia Lamparska. Oprócz działań diagnostycznych Poradnia prowadziła działalność polegającą na poszerzaniu wiedzy psychologiczno-pedagogicznej organizując prelekcje, odczyty, pogadanki dla rodziców i i nauczycieli. Głównie jednak skupiała się na wykrywaniu niepowodzeń w nauce, trudnościach wychowawczych, udzielaniu porad rodzicom i nauczycielom, jak te trudności zwalczać.

Poradnia wychowawczo-zawodowa pełniła w tym okresie funkcje organizacyjne, merytoryczne i koordynujące w zakresie poradnictwa zawodowego. Zatrudniała wtedy 5 pracowników pedagogicznych, w tym 3 psychologów.

Pod koniec sierpnia 1983 r. nastąpiła zmiana dyrektora Poradni - funkcję tę do 1991 r. pełniła mgr Stefania Dziubek. Powołano wtedy z dniem 1 maja 1991 filię Miejskiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej nr 2 w Szczecinie. Filia przejęła lokal Przedszkola Miejskiego nr 55 przy ul. Kostki Napierskiego 50/1. Działalność merytoryczną rozpoczęła 16 sierpnia 1991 r. Kierownikiem filii została mgr Ewa Hankiewicz, która następnie przejęła funkcję dyrektora Poradni.

Decyzją ówczesnego dyrektora Szkoły Podstawowej nr 65 16 października 1991 r. przekazano dyrektorowi Poradni budynek przy ulicy Jaśminowej 4. Równocześnie filia na os. Słonecznym zakończyła swoją działalność. Nastąpiło połączenie obu placówek i przeniesienie ich na ul. Jaśminową 4.

Kolejną zmianą było nadanie nowej nazwy - od 1 września Poradnia funkcjonuje jako Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 i jest jedyną tego typu placówką na Prawobrzeżu.

Mgr Ewa Hankiewicz pełniła funkcję dyrektora do 1994 r. Od tego roku w wyniku powołanego konkursu stanowisko to obejmuje mgr Mirosław Boczar, który pełni funkcję dyrektora do dzisiaj.