PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w roku 2020/2021.

Drodzy rodzice. Poniżej zamieszczmy informację o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych z najważniejszymi terminami.

(na podstawie: Zarządzenie nr 2/2020Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) rozdział 6 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek”; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r., poz. 1737); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1700).)

 

Read more: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w roku 2020/2021.

ODROCZENIE SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO.

Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie, której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, nie później niż do 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

Każdemu dziecku na wniosek rodziców można odroczyć rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny,w którym dziecko kończy 7 lat, a dzieciom niepełnosprawnym do 9. roku życia, jeśli jest to uzasadnione potrzebami dziecka (art. 36 ust. 4, art. 38 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe).

Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego zgodnie z ust. 4, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Zasady naboru do oddziałów przedszkolnych i klas 1 szkół podstawowych.

Drodzy Rodzice. Poniżej znajdują się informacje na temat naboru do przedzszkoli i klas pierwszych wraz z terminami przeprowadzenia postępowania rektutacyjnego. Nabór odbywa się drogą elektroniczną, w okresie wyznaczonym przez organ prowadzący. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie:

NABÓR

PORTAL EDUKACYJNY

 

 

ZARZĄDZENIE NR 24/20
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 17 stycznia 2020 r.


w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
i klas I publicznych szkół podstawowych Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197, poz. 2248),
zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się na rok szkolny 2020/2021 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych - załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Określa się na rok szkolny 2020/2021 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych - załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Oświaty.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek

 

 L.P  Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  09.03.-27.03.2020r.  17.08.-20.08.2020r.
 2.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  30.03.-14.04.2020r.  21.08.-25.08.2020r.
 3.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakfalifikowanych.  21.04.2020 r. do godz. 15.00  26.08.2020r.
 4.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia  22.04. -24.04.2020r.  27.08.2020r.
 5.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  27.04.2020r. do godz. 15.00  28.08.2020r.

 

W załączniku poniżej zamieszczono informacje do pobrania o zmienionej procedyurze rekrutacji w związku z koronawirusem rozprzestrzeniającym się w Polsce.

 

ZMIENIONE ZASADY REKRUTACJI - POBIERZ

Z myślą o najmłodszych.

Drodzy Rodzice,

w tym trudnym dla wszystkich czasie nie zapominajmy również o najmłodszych, którzy widzą i słyszą co się dzieje. Poniżej link do strony, gdzie można zapoznać się z bajką Pani Doroty Bródki, psycholożki dziecięcej, na temat koronawirusa, kwarantanny, która w przystępny i zrozumiały dla dzieci sposób pomoże wyjaśnić im, o co tak naprawdę z tym wirusem chodzi. Zapraszamy do lektury!

 

BAJKA O KORONAWIRUSIE

Aktywność dzieci i młodzieży w sieci w dobie koronawirusa.

Nowa sytuacja związana z pandemią koronawirusa, a tym samym pewien rodzaj izolacji społecznej, przyczynia się niestety do zwiększonej aktywności dzieci i młodzieży w sieci. Pociechy szukając kontaktu z rówieśnikami zawsze chętnie sięgały po komputery i komórki, obecnie jest to ich jedyna droga komunikacji. Dodatkowo sieć stała się przestrzenią edukacyjną.

Read more: Aktywność dzieci i młodzieży w sieci w dobie koronawirusa.